آرشیو برچسب - کنگره ارتقا سلامت

دومین کنگره ملی ارتقاء سلامت کودکان در دوران پاندمی کرونا، در مهرماه ۱۴۰۰

دومین کنگره ملی ارتقاء سلامت کودکان در دوران پاندمی کرونا، در مهرماه ۱۴۰۰، با همکاری شرکت کنگره سبز، توسط مرکز تحقیقات عفونی اطفال و با کمک دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی مازندران برگزار شد.هدف از برگزاری این کنگره، همکاری با اساتید حیطه های مرتبط، بحث وتبادل نظر و مرور تحقیقات انجام شده در…