آرشیو برچسب - همگامی پوستر الکترونیک

همگامی پوسترهای الکترونیک در سایت و نمایشگرها

همانطور که درمطالب پیشین در مورد یونیت های نمایشگر پوستر الکترونیک گفته شد، یکی از مزایای پوستر الکترونیک در پلفرم همایش سبز، همگامی (Sync) بودن بخش پوسترهای الکرتونیک در سایت و نمایشگرهای پوستر الکترونیک همایش می باشد. بدین معنی که هر تغییری در مقالات پوستری در هر لحظه ای صورت بگیرد، پس از تایید مدیریت…