آرشیو برچسب - همایش حشره شناسی

دومین کنگره بین المللی بیماریهای منتقله بوسیله ناقلین و تغییرات آب و هوایی و چهارمین کنگره ملی حشره شناسی پزشکی ایران

دومین کنگره بین المللی بیماریهای منتقله بوسیله ناقلین و تغییرات آب و هوایی و چهارمین کنگره ملی حشره شناسی پزشکی ایران، در آبان ماه ۱۳۹۸ توسط دانشگاه علوم پزشکی شیراز و انجمن علمی حشره شناسی پزشکی ایران در شهر شیراز برگزار گردید. ارائه پوسترهای الکترونیک این کنگره و برخی دیگر از خدمات توسط شرکت کنگره سبز، ارائه گردید. در…