آرشیو برچسب - همایش بین المللی بیماری های کودکان

سی و یکمین همایش بین المللی بیماری های کودکان و هفدهمین همایش پرستاری کودکان

سی و یکمین همایش بین المللی بیماری های کودکان و هفدهمین همایش پرستاری کودکان در تاریخ ۹ تا ۱۲ آبان ماه ۱۳۹۸، توسط مرکز طبی کودکان برگزار گردید.شرکت همایش سبز در راستای ارتقای سطح کیفی و علمی این رویداد، با ارائه خدماتی چون یونیتهای هوشمند پوسترهای الکترونیک، با این همایش همکاری نمود.